Teze 11: Vize pro Prahu 25 je realizovatelná.

Vize pro Prahu 25 počítá se změnami dopravního chování v řádu necelého procentního bodu za rok, což je hodnota dosahovaná řadou měst aplikujících integrované dopravní plánování. Ekonomická náročnost je srovnatelná s jinými scénáři, není přitom nejvyšší (viz kap. 4.3).

Předkládaná Vize je vlastně vyjádřením směru, jakým se při rozvoji městské dopravy a prostoru ubírat. Vize je cesta, která je sama cílem, takže i když se nenaplní všechny navrhované dílčí cíle, bude dosaženo pozitivní změny. I částečné naplnění většiny bodů nebo rozložení plnění do delšího časového horizontu povede ke zlepšení.

V textu Vize se úmyslně pokud možno vyhýbáme požadavkům na stanovení procesů k jejímu dosažení. Nepovažujeme to za nezbytné, jakkoli může být Vize pro Prahu 25 kritizována proto, že některé navrhované postupy nejsou slučitelné se stávající rozhodovací nebo legislativní praxí. Upozorňujeme, že cílem Vize není řešit nastavení procesů. Lze nicméně předpokládat, že by si některé navržené kroky vyžádaly legislativní změny nebo zásahy do organizační struktury města. Nepovažujeme to za překážku, ale za důvod pro realizaci potřebných změn či zásahů.