Teze 12: Vize pro Prahu 25 je nejvhodnější z porovnávaných alternativ.

V rámci posuzování reálnosti Vize pro Prahu 25 jsme porovnávali následující scénáře:

Scénář Vize pro Prahu 25. Ekonomické kalkulace jsme dělali ve variantě standardní a pesimistické, dopravní vývoj jsme modelovali pro 2 % nárůst intenzit a stagnaci.

Alternativa 1 – ,,Nulový“ scénář (kap. 5.1). Zde předpokládáme, že územní a dopravní plánování bude pokračovat v aktuálně nastoupeném trendu, s jistým zpomalením progresivních tezí daným obměnou politické reprezentace po volbách na podzim 2014.

Alternativa 2 – scénář maximální podpory veřejné hromadné dopravy (kap. 5.2). Zde předpokládáme silnou podporu VHD a jistou snahu o snížení podílu IAD. Zásadními rozdíly oproti Vizi Praha 2025 jsou zanedbání podpory bezmotorové dopravy a minimální zájem o veřejný prostor.

Alternativa 3 – scénář maximální podpory individuální automobilové dopravy (kap. 5.3). Zde předpokládáme opuštění záměrů pro veřejnou dopravu a maximální napření do investic pro IAD. Politické důvody pak zabrání jakékoli regulaci IAD (zklidňování dopravy, zavedení mýta apod.).

Alternativa 4 – scénář zaměřený výhradně na omezení automobilové dopravy (kap. 5.4). Tento scénář se od Vize pro Prahu 25 liší maximálním důrazem na snížení objemu IAD, emisí a hluku, aniž by byly nabízeny dopravní alternativy.

Scénáře jsme porovnali s ohledem na ekonomickou náročnost a další faktory, jako je dostupnost mobility, zábor krajiny a podmínky pro ekonomický nebo kulturní rozvoj (kap. 5.5). Ze srovnání vychází nejlépe Vize pro Prahu 25, následuje alternativa podporující veřejnou dopravu a scénář zaměřený na omezení automobilové dopravy. Nulový scénář a scénář podpory automobilové dopravy vycházejí z této analýzy nejhůře.