Teze 2: 25% podíl individuální automobilové dopravy v roce 2025.

Současný podíl individuální automobilové dopravy na území města je zhruba 33 %, podíl veřejné dopravy 43 %, chůze 22 %, cyklodoprava zhruba 2 %. Prahu charakterizuje vysoký podíl veřejné dopravy. Naproti tomu podíl bezmotorové (a zvlášť cyklistické) dopravy je relativně nízký. Současný podíl automobilové dopravy v Praze je poněkud vyšší než ve Vídni (28 %) a nižší než v Mnichově (43 %). S ohledem na zatížení uliční sítě dopravou a reálně omezené možnosti rozvoje dopravní sítě jde nicméně o hodnotu příliš vysokou.

Za optimální formu využití aut v Praze považujeme takový stav, kdy se automobil používá jen tehdy, je-li to nezbytné z hlediska zaměstnání, pro ty cesty, kdy neexistuje vhodná nabídka kombinace pro město výhodnější veřejné a bezmotorové dopravy, nebo pokud se ho uživatel nemůže vzdát, ať už z důvodů racionálních, nebo méně racionálních. Rozhodně nelze omezit obyvatele natolik, aby auto nemohli používat vůbec. Užívání auta na denní bázi by ale v širším centru mělo být v zásadě méně výhodné než jeho alternativy, zejména pokud jde o čas strávený na cestě a ekonomiku provozu.

Města s aktivní dopravní politikou (Curych, Vídeň) si stanovují za cíl ambiciózní snížení podílu automobilové dopravy (Curych z 30 % na 20 %, Vídeň z 28 % na 15–20 %). Odhadujeme, že stav dosažitelný v Praze do roku 2025 odpovídá zhruba 25% podílu automobilové dopravy. Podílu 25 % IAD z celkového počtu cest ve městě v roce 2025 proto užíváme jako základního a veřejnosti srozumitelného indikátoru posílení pro město výhodnějších a udržitelnějších forem dopravy. Cílová hodnota podílu IAD v delším časovém horizontu (např. do roku 2050) se může pohybovat dokonce kolem 20 %.

Scénářem vedoucím k dosažení 25% podílu automobilové dopravy v roce 2025 se věnuje především kapitola 4.2 (Scénář dopravního vývoje). Dílčí kroky jsou pak zejména v kapitolách 4.3 a 4.4 (dopravní investice), 4.8–4.13 (jednotlivé dopravní systémy a dopravně-organizační opatření).

graf_modal_share_2013_1024
Podíl jednotlivých druhů dopravy v Praze v roce 2013

graf_modal_share_vize25_1024
Podíl jednotlivých druhů dopravy v Praze – Vize 25

schema_zmeny_dopravy
Schematický postup změny dopravního chování v rámci Vize 25.