Teze 6: Atraktivita širšího centra pro bydlení se zvyšuje.

Obyvatelnost širšího centra Prahy je zasažena odchodem podstatné části populace. Nízkopříjmové vrstvy jsou vytlačovány nedostupností bydlení, zatímco rodiny střední třídy často odcházejí do příměstské oblasti, převážně za čistším a bezpečnějším životním prostředím. Byty v širším centru se pak stávají předmětem spekulací, jsou obsazené jen příležitostně nebo zůstávají neprodané v majetku developerů. Současně se v Praze koncentrují další pracovní příležitosti. Všechny tyto trendy nežádoucím způsobem zvyšují dopravní zátěž.

Je proto nezbytné vrátit se k dosídlení dříve opouštěných oblastí, převážně širšího centra Prahy, zvýšit jeho atraktivitu a pocit bezpečí v něm, zejména pro „slabší“ část populace, tedy děti a seniory. V návrhové části (zejména kap. 4.15) se z tohoto důvodu Vize soustřeďuje právě na rodiny střední třídy s dětmi a nízkopřijmové skupiny včetně seniorů. Navržená opatření zahrnují zvýšení bezpečnosti pro bezmotorový pohyb (viz předchozí teze a kap. 4.5), lepší organizaci zásobování města (kap. 4.16), zkvalitnění veřejné dopravy (investice 4.9–4.11, preference a multimodalita kap. 4.15) včetně dosažení plné bezbariérovosti do roku 2025 (kap. 4.22) a zlepšení životního prostředí (k tomu podrobněji následující zásada a kap. 4.18).

Škála opatření je ale mnohem širší a zahrnuje také snížení závislosti na používání automobilu v širším centru (opět kap. 4.15), zefektivnění užívání automobilů (4.13), zkvalitnění veřejných prostranství (4.5) a v neposlední řadě majetkovou a bytovou politiku města zajišťující, aby nízkopříjmové skupiny obyvatel nebyly vytlačeny na periferie špatně obsloužené veřejnou dopravou (4.17).

Atraktivita bydlení a práce v centru se zvýší také vytvářením přitažlivých, veřejnou dopravou snadno dostupných míst k setkávání na atraktivních veřejných prostranstvích (kap. 4.6). Zvláštní péči si žádá také obnova zanedbaného parteru a městotvorných služeb tam, kde dlouhodobě vymizely (kap. 4.15).