Teze 7: Atraktivita širšího centra pro bydlení se zvyšuje.

Nízká kvalita životního prostředí a ovzduší a vysoká úroveň hluku jsou významným faktorem snižujícím atraktivitu širšího centra zejména pro rodiny s dětmi, které tuto oblast ze zdravotních důvodů často opouštějí. Ovzduší znečištěné látkami vypouštěnými autodopravou, jako jsou benzo(a)pyren nebo prachové částice (od PM 10 po PM 0,1) způsobuje škody na zdraví a zkracuje průměrnou délku života. Znečištěné životní prostředí je tedy nezbytné řešit tak, aby se centrum města stalo pro rodiny opět atraktivní destinací.

Hlavními měřitelnými cíli v oblasti emisí je v roce 2025 dosažení stavu minimálně bez překračování limitů benzo(a)pyrenu a dále limitů PM 10, který na sebe karcinogenní benzo(a)pyren váže. Přístup k hluku zachovává požadavek na nízkou hlukovou zátěž v obytné zástavbě, aniž by současně blokoval rozvoj města směrem dovnitř (podrobněji viz kap. 4.18).

Zlepšení parametrů životního prostředí je integrálním důsledkem řady dalších předpokládaných kroků, zejména již uvedená teze 4 definuje přínos pro životní prostředí jako hlavní cíl realizace dopravních staveb pro IAD. Další opatření, jako je řešení problému s hlukem, plán emisí a dílčí opatření, jsou vyjmenována v kap. 4.18, emisně citlivé mýto je popsáno v kap. 4.12.