Vize politických stran

Kontaktovali jsme hlavní politické strany a požádali je o odpověď na tři otázky ohledně toho, jakou vizi města představí před nastávajícími komunálními volbami:

1) Představí vaše strana / koalice do voleb vizi nebo koncepci rozvoje Prahy přesahující následující volební období?

2) Pokud již takový koncept máte nebo připravujete, jaké jsou jeho hlavní teze v oblasti veřejného prostoru, dopravy a životního prostředí?

3) Bude součástí vašeho konceptu pro další volební období také zadání závazného městského plánu udržitelné mobility zpracovaného podle současných evropských měřítek?


Odpovědi politických stran

ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Česká pirátská strana
Demokraté Jana Kasla
Hnutí pro Prahu
KDU-ČSL
KSČM
Občanská demokratická strana
STAN
Svobodní
Strana zelených
Top 09

Poznámka 1: Délka odpovědi je pro přehlednost omezena na nejvýš 200 slov. Byla-li odpověď delší, je v plném znění uvedena v podstránce.
Poznámka 2: Pokud jste jako politická strana nebyli námi přímo osloveni a máte zájem na otázky odpovědět, zašlete prosím odpovědi na adresu martin.fleischmann@auto-mat.cz .
Poznámka 3: Žádáme též politické strany, které nám odpověděly, aby nás kontaktovaly, dojde li ke změnám v programu, jež by výrazně změnily zde prezentované odpovědi na naše ozátky.
Poznámka 4: Iniciativa Auto*Mat vydala k tématu dlouhodobých vizí politických stran dne 20.8.2014 zvláštní tiskovou zprávu a článek.


Ano 2011

Strana i přes opakované kontaktování na otázky nereagovala.


Česká strana sociálně demokratická

1)
ČSSD kontinuálně pracuje na dlouhodobém programu, který přesahuje následující volební období. V rámci předvolební kampaně bude zmíněný program prezentován veřejnosti v rámci projektu projektpraha.cz, MěstoŽije.

2)
Jednou z priorit dlouhodobého programu je podpora veřejné hromadné dopravy. Koncept se také podobně zaměřuje na omezení individuální automobilové dopravy, například prostřednictvím nízko-emisních zón. Chtěli bychom také po volbách iniciovat referendum o zavedení mýtného pro centrum města. Za klíčové považujeme integraci dopravního systému Prahy a středních Čech, zejména potom zkvalitnění a rozšíření sítě příměstských vlaků a celkovému začlenění železniční dopravy do dopravního systému uvnitř města. Veřejný prostor v našem programu hraje také velmi důležitou roli.

Podobně jako Auto*Mat chceme utvářet veřejný prostor tak, aby lépe odpovídal potřebám obyvatel a přispíval ze zlepšení kvality života ve městě. S tím souvisí zkvalitnění městské zeleně, zlepšení dostupnosti sportovišť (aby za nimi nebylo nutné podnikat cesty autem), rozvoj městského mobiliáře (například ve městě chybí lavičky nebo sedátka na hlavních městských cestách – v Pařížské ulici není jediná lavička; zkvalitnění veřejných toalet a zlepšení značení k nim; pítka a stojany pro kola). Podobně bychom však také chtěli veřejný prostor ve městě uzpůsobit tak, aby například bylo možné věnovat se zahradničení nebo včelaření přímo ve městě a nebylo tak nutné podnikat cesty na jeho okraj.

3)
Sociální demokracie dlouhodobě usiluje o koncepční způsob řešení problematické dopravní situace v hlavním městě. Právě západoevropské metropole jsou v tomto směru pro nás vzorem. V případě, že se bude ČSSD po volbách podílet na koaliční spolupráci v rámci Rady hlavního města Prahy, budou její zástupci požadovat, aby se hlavní město problematice udržitelné mobility intenzivně věnovalo.


Česká pirátská strana

1)
V oblasti dopravy a veřejného prostoru rozsáhlejší dokument nechystáme (oproti tomu chystáme koncepci rozvoje IT v Praze, která zahrnuje mimo jiné trvalé řešení problémů spjatých s Opencard), nicméně jasně jsme deklarovali své priority u velkých dopravních staveb, které budou mít dopad na desítky let dopředu. Pirátské priority jsou stavba metra D do Písnice, dokončení městského okruhu ve variantě prezentované ve Vizi 2025 a analýza rozvoje městské železnice. V ulicích, kterým odlehčí tunel Blanka, potom podporujeme pruhy pro cyklisty a další opatření, která zamezí zvýšení počtu aut na původní úroveň.

2)
Hlavní teze z našeho volebního programu v těchto oblastech jsou:

 • Chceme Prahu, ve které bude veřejná, cyklistická a pěší doprava plnohodnotnou alternativou k jízdě automobilem.
 • Investice do silnic, drah, cyklostezek a pěších zón by měly odpovídat počtu uživatelů.
 • Prosazujeme co nejširší zapojení veřejnosti do územního plánování
 • Klíčové otázky jako je například zavedení mýtného, nebo nízkoemisních zón by mělo rozhodnout referendum.
 • Podporujeme jednotný systém placeného parkování v Praze bez nesmyslných odtahů aut.
 • Usnadníme svobodnou kulturní produkci ve veřejném prostoru, od hudby až po karnevaly a streetparty.
 • Podporujeme omezení agresivní reklamy.
 • Místo kamer investujeme do prevence a výcviku strážníků.

3)
Otázka nebyla zodpovězena.


Demokraté Jana Kasla

Poznámka: odpověď na otázku 2 byla zkrácena. Plné znění odpovědí zde.

1)
Demokraté Jana Kasla svůj program postupně zveřejňují v symbolických 65 řešeních pro lepší Prahu. Mezi kandidáty a experty DJK je mnoho těch, kteří se nějakou formou spolupráce podíleli na aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy; proto mnohá z těchto řešení – směřujících k ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelnému městu vychází z námi zpracovávaných analýz a strategických cílů, které logicky přesahují čtyřleté funkční období.

V našem programu jde především o schopnost dlouhodobě udržitelného hospodaření, výběr a realizaci velkých a městotvorných investic, které dlouhodobě a udržitelně zvýší kvalitu života občanů. Máme 3 priority

 • Transparentní a důvěryhodnou správu města – radnici on-line v kontaktu s občany, se Stabilními plány rozvoje.
 • Bezpečnou, čistou a zelenou Prahu, kde je měřítkem kvalita života každého občana.
 • Chytrá řešení – Smart Praha, kde se soustřeďujeme na řešení dlouhodobých problémů města metodami 21. století s maximální úsporností a chytrostí soudobých technik.

Celý program DJK je zaměřen na dlouhodobou vizi rozvoje; kandidáti se zavazují respektovat Strategii rozvoje Prahy zpracovanou expertními týmy pod hlavičkou IPR hl. m. Prahy a nebudou populisticky slibovat voličům hojnost všeho, a to zdarma.

2)
Infrastrukturní, estetická i environmentální kvalita města bezprostředně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost, udržitelnost a životní styl jeho obyvatel. Je také dobrým lakmusovým papírkem schopnosti municipální reprezentace město spravovat. Tvář města – především pak část města, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, odráží hodnotový systém jeho obyvatel a samospráv. Tento prostor je nutné kvalifikovaně spravovat a budovat městotvorným způsobem tak, aby se jeho hodnota zvyšovala spolu s kvalitou života jeho obyvatel.

Dostatečná kvalita životního prostředí je primární podmínkou pro kvalitní život obyvatel ve městě. Urbanismus a architektura musí respektovat požadavky na městotvorný charakter, musí mít schopnost motivovat ke sdílení veřejného prostoru a podporovat udržitelnost bydlení, mobility a ekonomiky ve městě. Rozvoj a plánování města by mělo podléhat paradigmatům udržitelnosti, konkurenceschopnosti, proveditelnosti a odrážet – v souladu s potřebou participace občanů na správě metropole – jejich představy o kvalitě života.

Koncept udržitelného města – původně aplikovaný především v environmentální a energetické rovině problému (za všechny příklady Aalborgská charta) – nyní chápeme jako multidisciplinární strategii zlepšování kvality života ve městě ve všech sférách. Ukazuje se, že každé město (a ta velká obzvláště) je velmi křehký organismus, jehož životaschopnost, prosperita, konkurenceschopnost a další aspekty záleží na harmonizaci jeho environmentálních, ekonomických, sociálních a infrastrukturních parametrů. Udržitelnost není bonus, ale podmínka konkurenceschopnosti.

Plné znění odpovědi zde.

3)
Udržitelná mobilita je pouze jedním z aspektů udržitelného města, je však klíčovým determinantem proto, že ovlivňuje kvalitu životního prostředí i urbanismus. Jedním z našich programových záměrů je koncept Smart Cities – jehož je udržitelná mobilita nedílnou součástí (garantem je prof. P. Moos). Koncept UM však nezahrnuje jenom projekty elektromobility, car sharingu, rozvoje veřejné dopravy (důsledně se snažíme vyhýbat termínu „hromadná doprava“!) nebo cyklistiky. Zahrnujeme do něj i posilování prostupnosti města, zvyšování jeho estetické a environmentální kvality tak, aby motivovaly obyvatele k jiným způsobům dopravy, než je ta individuální.


Hnutí pro Prahu

Strana zaslala své odpovědi dne 20.8. těsně po vydání tiskové zprávy a článku k tomuto tématu.
Poznámka: Odpověď na otázku 2 byla zkrácena. Plné znění všech odpovědí zde.

1)
Naše strana představila program, který pracuje jak s krátkodobými, střednědobými, tak dlouhodobými prioritami. Dlouhodobá koncepce je podle nás velice důležitá a pokud mají být opatření účinná, nelze je vázat pouze na dobu jednoho volebního období.

2)
Poznámka: Odpověď na otázku 2 byla zkrácena. Plné znění odpovědi zde.

Podle nás spolu řada oblastí života ve městě, nejen ty zmíněné, souvisí a jsou provázané. Doprava souvisí se životním prostředím, bezpečnost s veřejným prostorem. (…) Je těžké tyto věci redukovat pouze na několik kapitol nebo hlavní oblasti. (…)

V oblasti životního prostředí se chceme prioritně věnovat problematice kvality ovzduší, např. polétavému prachu (PM10) (…) plus celá řadu dalších opatření:

 • využití pozice regulátora a vytvoření tlaku na zdroje znečištění například formou nastavení emisních stropů
 • podpora vyšší míry využití obnovitelných zdrojů
 • prosazování technologií, které snižují hluk z dopravy při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic (…)

Oblast dopravy řešíme komplexně, ale zmínit můžeme např. snahu snížit intenzitu dopravy v centru města o několik desítek procent. Podle nás je toho možné dosáhnout nikoliv zákazy a restrikcemi, ale souborem určitých opatření – dostavba okruhu, parkovací místa na okraji města, chytré semafory (zrychlí průjezd), nová trasa metra D a vyšší využití potenciálu Vltavy ve městě (…).

Cílem celé koncepce je motivovat občany, aby zbytečně necestovali do centrálních částí Prahy. V této otázce bych vás odkázala na podrobný článek Zbyňka Passera a informace v našem programu (link zrušen).

Veřejný prostor – hlavní je postupná kultivace a rozvoj (…), ale bavíme se i o bezpečnosti.

3)
V řešení dopravy se chceme inspirovat fungujícími modely z ostatních západoevropských metropolí, jako je Madrid a nebo Amsterdam a proto budeme dělat vše proto, abychom takový plán uvedli v realitu.


KDU-ČSL

Poznámka: Strana kandiduje v trojkoalici se Stranou zelených a hnutím Starostů a nezávislých, se společným volebním programem.

1)
KDU-ČSL kandiduje v trojkoalici se Stranou zelených a hnutím Starostů a nezávislých. Ve volebním programu představíme společnou vizi, každá z těchto stran má ovšem navíc svůj střednědobý program. Rozvoj metropole nelze počítat jen na jedno období. Současná finanční situace je ovšem horší než před 10–15 lety: tíží nás velké závazky z minulosti (Blanka, Opencard). Jednou z priorit, kterou křesťanští demokraté prosazují, je zlepšit život všech obyvatel Prahy, ať už pocházejí z větších či menších městských částí. Financování městských částí pak úzce souvisí s vašimi otázkami po veřejném prostoru, roli městských institucí na jedné a developerů na druhé straně atd.

2)
Obrana pražského genia loci. Ochránit tradiční a oblíbená místa před znehodnocením developerskou výstavbou. Prioritní řešení dopravní infrastruktury v okrajových částech Prahy. Bombastický rozvoj těchto městských částí, při kterém nebylo pamatováno na dopravní infrastrukturu a často ani na občanskou vybavenost, vidíme jako jeden z největších problémů pro dalších 4–8 let. Sladění tvorby parkovacích zón v centrální části metropole s nezbytnou výstavbou a dostatečnou kapacitou záchytných parkovišť na okraji Prahy a u stanic vlaků a metra (po dohodě se Středočeským krajem i vně Prahy). Preferujeme projekty, které budou řešit revitalizaci současných brownfields, před výstavbou na okrajích Prahy (v polích). I toto může přispět ke zlepšení dopravní situace v Praze.

3)
Praha má řadu dopravních problémů, které dosud nebyly řešeny komplexně a které si zasloužíi, aby se na ně pohlíželo z celopražského hlediska. Městský plán udržitelné mobility proto vidíme jako velmi vhodný a potřebný. Praha má řadu dopravních problémů, které dosud nebyly řešeny komplexně a které si zasloužíi, aby se na ně pohlíželo z celopražského hlediska. Městský plán udržitelné mobility proto vidíme jako velmi vhodný a potřebný.

Konkrétní cíle, na jejichž splnění je třeba pracovat, je zejména více na sebe navazujících cyklotras, více budov se stojany na kola, více možností parkovat kola u zaměstnavatele a na uzlech hromadné dopravy. Cyklistika má v Praze díky terénu svá specifika, ale rozhodně má být preferována. Městské instituce musejí jít příkladem.


Komunistická strana Čech a Moravy

1)
Minimálně od roku 2002 je určující část volebního programu KSČM pro hl.město Prahu koncipována nikoli pouze na 4 roky, ale jako vize nejméně na 2 funkční období. Dnešní potřeby hl. města Prahy přesahují její finanční možnosti zvláště, když většina koalic na pražských radnicích vyprodávala majetek, neefektivně nakládala s finančními zdroji a byla dlouhodobě nedůrazná v zapojování prostředků od státu i EU.

2)
Z důvodů provázanosti problémů města Prahy dlouhodobě požadujeme upřednostňování komplexního řešení a plánovitého přístupu. Trváme na zachování zeleně, odmítáme zahušťování města dalšími megalomanskými stavbami a změnu charakteru města, požadujeme důslednou ochranu architektonického dědictví. Jsme proti vizi současného primátora Hudečka zastavět pražský prostor pro dalších více než čtyři sta dvacettisíc obyvatel. Naplnění takového záměru by výrazně poškodilo životního prostředí.

V rámci potřeby sladit provázanost dopravy, jejich různé druhy a formy v celé městské aglomeraci,  počítáme s prioritou kvalitní MHD, zejména s rozvíjením vysokokapacitní kolejové dopravy a také chceme dosáhnout bezplatné MHD. Požadujeme dokončení městského a silniční okruh kolem Prahy, parkoviště P+R s navazující MHD. Podporujeme všechna opatření, která povedou ke snižování hluku a zlepšení ovzduší.  Parkovací zóny by měly být v Praze jednotné, finančně dostupné s alternativním řešením v nadzemních a podzemních garážích. V rámci komunální politiky chceme vytvářet podstatně větší prostor pro reálnou spoluúčast občanů na politickém rozhodování, mimo jiné navrhujeme uplatnit participativní tvorby části rozpočtu. Veřejnost s našimi konkrétními návrhy seznámíme v průběhu volební kampaně.

3)
Na mnoha místech volebního programu KSČM se konkrétní podněty pro naplnění obsahu plánu udržitelné mobility nachází. Jde však především o to, zda bude politická vůle vítězných subjektů takovouto vizi specifického plánu podpořit. KSČM je připravena se na zadání takovéhoto závazného plánu pro budoucnost Prahy spolupodílet.


Občanská demokratická strana

Poznámka: odpověď na otázky 1 a 2 byla zkrácena. Plné znění zde.

1)

Nestavím program podle aktuálně populárních témat, ale připravili jsme jej na základě stávajících strategických dokumentů hl. m. Prahy, které jsme doplnili o aktuální poznatky a trendy. Naší strategií není překotně měnit to, co naši předchůdci nastavili. Jde nám zejména o kontinuitu a přirozený rozvoj hl. m. Prahy. S čím ovšem nesouhlasíme je koncept územního plánu a pražských stavebních předpisů, který je svazující a omezuje vlastníky nemovitostí a pozemků. Nejsme zastánci zahušťování zástavby centra ani omezování zelených ploch.
(plné znění odpovědi zde)

2)

Rádi bychom nejprve představili program široké členské základně. Nicméně pro Vaši představu zasíláme část našeho programu v oblastech, na které se ptáte.
(plné znění odpovědi zde)

3)

Ano. Nicméně, našim cílem rozhodně nebude regulovat automobilovou dopravu a svádět veškeré problémy na osobní automobil. Praha má unikátní systém dopravy a jen málo měst v Evropě, která mají poměr individuální a veřejné dopravy v poměru 55 ku 45 ve prospěch individuální dopravy. Našim cílem bude nalézt balanc mezi individuální a městskou dopravu tak, abychom neomezovali osobní volbu jednotlivce. Město tu není od toho aby své občany vychovávalo, ale dávalo jim co možná nejširší volbu a svým chování neomezovalo volbu dopravu skrze MHD, automobil, kolo či pěšky.


STAN

Poznámka: Strana kandiduje v trojkoalici s KDU-ČSL a Stranou zelených, se společným volebním programem.

1)
Koalice SZ, KDU-ČSL a STAN představí program, v němž si některé body vyžádají dozajista víc než jedno volební období. Nicméně primárním cílem je vytvořit program pro volební období, není to tedy ucelená vize Prahy na desítky let dopředu.

2)
Program se právě připravuje, těžko tedy nyní mohu něco uvádět. Obecně je základním rysem preference veřejné dopravy před individuální automobilovou.

3)
Ano, v programu je napsané: Na základě strategického plánu připravíme do r. 2016 dopravní masterplán řešící všechny druhy dopravy v souladu s územním rozvojem a finančními možnostmi města.


Svobodní

Poznámka: odpověď na otázku 2 byla zkrácena. Plné znění zde.

1)
Máme vizi svobodné férové soutěže. Chceme minimalizovat zbytečné regulace v dopravě i veřejném prostoru. Naše idea, tedy že má radnice v životě Pražanů tvořit co nejméně překážek, se nepočítá na “volební období”, ale chceme, aby tento svobodnější trend byl dlouhodobě udržitelný. Ptáte-li se na to, zda představíme regulační plán obdobný dokumentu “Vize 2025” od sdružení automat, který navrhuje nepřiměřené zasahy do kvality životů občanů Prahy, tak na toto odpovídáme, že žádný podobný plán na zavádění nových regulací samozřejmě nepřipravujeme.

2)
Odpovězeno částečně v předchozím bodě. Veřejný prostor není něco, co vyžaduje centrální regulace a plánování. Nechceme říkat, které obchody mají být na kterém náměstí či ve které ulici. Takový veřejný prostor není svobodný a doplácí na něj Pražané, které politici či organizace, které chtějí prosazovat nesmyslné regulace veřejného prostoru, staví do role nesvéprávných osob. Dobře víme, že trh se přizpůsobí potřebám občanům Prahy vždy lépe než kdy dokáží naplánovat politici nebo úředníci.

I z tohoto důvodu máme již připravenou novou podobu tržního řádu, který je volnější a svobodnější a věříme, že pro něj najdeme v zastupitelstvu podporu. K otázce životního prostředí uvádíme, že i z důvodu nezhoršování životního prostředí v Praze budeme prosazovat postupné rušení zbytečných dopravních regulací (…) . Nechceme přeci ucpané silnice plné aut. Zkapacitněním dopravní infrastruktury dojde k plynulosti provozu, snížení emisí škodlivých látek (díky zkrácení doby cesty auta) a občané Prahy se budou po Praze dopravovat rychleji. (…) Např. deregulací dopravy v lázeňském městě Teplice se zlepšila plynulost a celková kvalita dopravování. Přitom stačily jen relativní drobnosti (…) Nesouhlasíme rovněž s nízkoemisními zónami, u kterých máme důvodnou obavu o negativní ekologický dopad na hranicích těchto zón (…)
(Plné znění zde.)

3)
Pokud máte na mysli něco jako http://mobilita-ostrava.cz, tedy „Integrovaný plán mobilita“, dotovaný podle současných evropských měřítek, tak nic takového samozřejmě naši zastupitelé po EU požadovat měřítek, tak nic takového samozřejmě naši zastupitelé po EU požadovat nebudou. Samozřejmě všechny naše programové body, které budeme v zastupitelstvu prosazovat, si kladou za cíl nejen udržovat “mobilitu”, ale také ji ve všech ohledech zlepšovat – viz. výše.


Strana zelených

Poznámka: Strana kandiduje v trojkoalici s hnutím Starostové a Nezávislí a KDU-ČSL, se společným volebním programem.

1)
Ano.

2)
Veřejný prostor: územní plán preferující veřejný zájem před individuálními zájmy developerů, rozvoj města a nová výstavba v brownfieldech, nikoli v zeleni; participace veřejnosti při přípravě územního plánu a urbanistických studií.

Doprava: rozvoj kolejové dopravy, vlak na letiště a metro D, veřejná doprava za rozumnou cenu, rozvoj cyklostezek a pěší dopravy v návaznosti na MHD, zklidnění SJ magistrály, regionální varianta silničního okruhu, moderní systém parkování po vzoru Vídně.

Životní prostředí: odpad je především surovinou – znovuvyužití, recyklace, kompostace; ochrana zeleně před zástavbou; zklidnění komunikací a pokles hluku; nízkoemisní zóny; nová chráněná území a lesoparky.

3)
Ano.


TOP 09

Strana počátkem srpna přislíbila, že dodá odpovědi v nejbližší době, zatím se ale tak nestalo.