Iniciativa Auto*Mat vždy považovala za důležitou součást svých aktivit přinášení nových myšlenek, otevírání témat a diskusi o alternativách. V tomto duchu jsme v roce 2014 připravili i Vizi pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025.

Vize 25 je již několik let starým dokumentem, některé její cíle se naplňují, některé ne. Auto*Mat v inspiraci k udržitelnému městu pro občany pokračuje a roce 2018 publikoval VELKOU VÝZVU “MĚSTO SNŮ”, ke které se může každý z vás připojit.

Pokračovat na  Město snů

Vizi 25 nicméně ponecháváme zveřejněnou na těchto stránkách. Její základní teze zůstávají i nadále platné.


Vize představuje Prahu blízké budoucnosti jako fungující město, ve kterém je sladěn požadavek mobility a ekonomického rozvoje s kvalitou veřejného prostoru a životního prostředí. Zásadní tezí je, že Praha může – podobně jako Vídeň nebo Curych – snížit současný podíl automobilové dopravy ze stávajících 33 % na 25 %, za současného zvyšování kvality života. Vize je podnětem iniciativy Auto*Mat k diskusi o budoucím směřování pražské dopravy a veřejného prostoru.

Vize je definována dvanácti tezemi a sadou realizačních kapitol. Zmíněné teze jsou zde zkráceně shrnuty (kliknutím na nadpis zobrazíte úplný text teze). Plný text Vize si můžete prolistovat na sousední stránce nebo zakoupit v tištěné podobě.

Na základě prvotních reakcí byly k textu vize doplněny odpovědi na často kladené otázky.

1. Dopravní a územní plánování vede ke snížení nároků na dopravní systém.

Hlavním principem je rozvíjení „města krátkých vzdáleností“. Integrované dopravní plánování řeší všechny druhy dopravy společně formou masterplánu nebo plánu udržitelné mobility. Územní plánování upřednostňuje výstavbu v oblastech dobře obsloužených veřejnou dopravou. Více…


2. V roce 2025 je na území Prahy podíl individuální automobilové dopravy (IAD) na vykonaných cestách 25 %.

Praha se připojuje k městům stanovujícím si jasné dopravní cíle. Neautomobilová doprava vzroste ze 67 % na 75 %. Změna dopravního chování probíhá především nepřímo, přes veřejnou dopravu. Více…


3. Veřejná doprava je i nadále konkurenceschopná.

Bude zachován 43% podíl veřejné dopravy. Konkurenceschopnost na větší vzdálenosti zajistí výstavba železničního diametru a metra D do Písnice. Cesty ze suburbie do centra využívají P+R. Více…


4. Stavby pro autodopravu slouží v první řadě ke zlepšení životního prostředí, nikoli ke zvýšení kapacity.

Úsporné řešení systému pro IAD vede městský okruh v ose Průmyslové ulice. Nové komunikace uvnitř Pražského okruhu nezvyšují kapacitu sítě. Snížení intenzity IAD v širším centru je zajištěno mýtem propojeným s nízkoemisní zónou. Parkovací politika přibližuje cenu za parkování realitě a zajišťuje dostatečnou nabídku volných míst. Více…


5. Realizuje se rozsáhlé zkvalitnění veřejného prostoru.

Třetina dopravních investic je věnována na rekonstrukci veřejných prostranství, bulvárů, parků a vedlejších ulic. Rekonstrukce jsou komplexní, zlepšují podmínky pro bezmotorovou dopravu a pobytové funkce ulic. Více…


6. Atraktivita širšího centra pro bydlení se zvyšuje.

Pro rodinu s dětmi je bezpečné, atraktivní a pohodlné žít v širším centru. Rodinná logistika zpravidla nevyžaduje vlastnictví nebo denní používání auta. Městská bytová politika nabízí dostupné bydlení i sociálně slabším. Více…


7. Negativní dopad dopravy na životní prostředí je radikálně snížen.

Snižují se emise prachových částic. Přibývá zeleně v ulicích a nové parky. Plán pro emisní situace umožňuje znemožnit zamezit vjezdu soukromých vozidel do širšího centra. Více…


8. Realizovaná opatření mají pozitivní dopad na veřejné finance a neutrální dopad na ekonomický rozvoj.

Výše městských investic do dopravy a veřejného prostoru klesne oproti současné praxi o třetinu. Oživení centra a bohatší lokální ekonomika přináší vyšší kvalitu než koncentrace aktivit do zón mimo město. Více…


9. Cyklistická doprava svým podílem snižuje požadavky na motorové dopravní systémy.

8% podíl cyklodopravy zlevní náklady na změnu dopravního chování. Komplexní systém zajistí dobré spojení na střední vzdálenosti, plošnou prostupnost území pro místní cesty i chráněná spojení pro slabší jezdce. Více…


10. Osvěta, vzdělávání a výchova jsou integrální součástí všech realizovaných opatření.

Nové záměry jsou diskutovány se zainteresovanými skupinami. Obyvatelé jsou seznamováni s důsledky svých dopravních voleb. K užívání městských hodnot inspiruje i živá kultura a lokální aktivity ve veřejném prostoru. Více…


11. Vize pro Prahu 25 je realizovatelná.

Investiční náročnost navrhovaných opatření je srovnatelná s alternativními scénáři. I částečné naplnění přinese úspěch. Objeví-li se potřeba legislativní nebo organizační změny, není to překážka, ale důvod pro její provedení. Více…


12. Vize pro Prahu 25 je nejvhodnější z porovnávaných alternativ.

Alternativní scénáře (nulový, rozvoj veřejné dopravy, rozvoj automobilové dopravy a omezení automobilové dopravy) byly porovnány z hlediska řady kritérií (včetně ekonomických a dopravních) a v průměru vycházejí hůře. Více…

schema_zmeny_dopravy
Obrazek: Schéma přesunů mezi druhy dopravy.