Demokraté Jana Kasla, plná odpověď


1)

Demokraté Jana Kasla svůj program postupně zveřejňují v symbolických 65 řešeních pro lepší Prahu. Mezi kandidáty a experty DJK je mnoho těch, kteří se nějakou formou spolupráce podíleli na aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy; proto mnohá z těchto řešení – směřujících k ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelnému městu vychází z námi zpracovávaných analýz a strategických cílů, které logicky přesahují čtyřleté funkční období.

V našem programu jde především o schopnost dlouhodobě udržitelného hospodaření, výběr a realizaci velkých a městotvorných investic, které dlouhodobě a udržitelně zvýší kvalitu života občanů. Máme 3 priority

  • Transparentní a důvěryhodnou správu města – radnici on-line v kontaktu s občany, se Stabilními plány rozvoje.
  • Bezpečnou, čistou a zelenou Prahu, kde je měřítkem kvalita života každého občana.
  • Chytrá řešení – Smart Praha, kde se soustřeďujeme na řešení dlouhodobých problémů města metodami 21. století s maximální úsporností a chytrostí soudobých technik.

Celý program DJK je zaměřen na dlouhodobou vizi rozvoje; kandidáti se zavazují respektovat Strategii rozvoje Prahy zpracovanou expertními týmy pod hlavičkou IPR hl. m. Prahy a nebudou populisticky slibovat voličům hojnost všeho, a to zdarma.


2)
Infrastrukturní, estetická i environmentální kvalita města bezprostředně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost, udržitelnost a životní styl jeho obyvatel. Je také dobrým lakmusovým papírkem schopnosti municipální reprezentace město spravovat. Tvář města – především pak část města, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, odráží hodnotový systém jeho obyvatel a samospráv. Tento prostor je nutné kvalifikovaně spravovat a budovat městotvorným způsobem tak, aby se jeho hodnota zvyšovala spolu s kvalitou života jeho obyvatel. Dostatečná kvalita životního prostředí je primární podmínkou pro kvalitní život obyvatel ve městě. Urbanismus a architektura musí respektovat požadavky na městotvorný charakter, musí mít schopnost motivovat ke sdílení veřejného prostoru a podporovat udržitelnost bydlení, mobility a ekonomiky ve městě. Rozvoj a plánování města by mělo podléhat paradigmatům udržitelnosti, konkurenceschopnosti, proveditelnosti a odrážet – v souladu s potřebou participace občanů na správě metropole – jejich představy o kvalitě života.

Koncept udržitelného města – původně aplikovaný především v environmentální a energetické rovině problému (za všechny příklady Aalborgská charta) – nyní chápeme jako multidisciplinární strategii zlepšování kvality života ve městě ve všech sférách. Ukazuje se, že každé město (a ta velká obzvláště) je velmi křehký organismus, jehož životaschopnost, prosperita, konkurenceschopnost a další aspekty záleží na harmonizaci jeho environmentálních, ekonomických, sociálních a infrastrukturních parametrů. Udržitelnost není bonus, ale podmínka konkurenceschopnosti. Význam problému umocňuje vrůstající role měst jako katalyzátoru rozvoje vyšších územních celků, jejich podíl na tvorbě HDP, ale třeba i změnách klimatu. Naším cílem je dosáhnout přiměřené koheze kvality veřejného prostoru. Není těžké postavit jednu výjimečnou budovu, ale jen vyspělé municipality jsou schopné stavět a udržovat rozsáhlá sídla s vyrovnanou kvalitou života. Platí, že neexistují jednoduchá řešení velkých problémů, proto akcentujeme expertní a participativní přístup ke správě a budování města.

Ke konkrétním bodům z oblasti životního prostředí: V oblasti pece o městskou zeleň, budeme navrhovat:
1) soustředění správy a údržby veškeré zeleně v Praze pod jednu městskou organizaci, po vzoru města Vidně. Stávající stav, kdy se o městskou zeleň stará velké množství správců, a to každý jinak kvalitně, je nevyhovující a vede jen k tomu, ze se živý plot přestane ořezávat na hranici pozemku svěřeného městské části a pozemku města, že ze půlka trávníku seče 6x ročně a druhá nikdy…a k tomu, že některé městské parky jsou perfektní až přešlechtěné a jiné s odpadky a zanedbané.
2) manuály péče o zeleň, které budou obsahovat minimální standardy, které budou u různých druhů zeleně požadovány. Opět je zde inspirací Vídeň. Celková péče ani nemusí být dražší, v současnosti je ostatně téměř nemožné spočíst kolik stoji, protože se údržba dělí mezi desítky správců.
3) vysazováni vhodných druhů stromů v ulicích, k tomu máme v Praze odborné zázemí – VÚ Silva Taroucy a můžeme opisovat od Vídně. Soustředěním pod jednu městskou organizaci bude zaručena i odborná úroveň údržby.
4) aby zelen byla bez zbytečných bariér, plotů, ohrad a neprůchodných míst. Chceme maximální propojeni zeleně uvnitř města i s okolím Prahy. Využít lze údolí městských toků. Z Prahy musí být snadné se dostat do okolí pešky i na kole.
5) vyvážené investice do zeleně – myslíme si, že „běžné“ parky mají pro každodenní rekreaci Pražanů velkou hodnotu a zasloužily by si větší investice. Z průzkumů vyplývá, že roční návštěvnost pražských parků je srovnatelná s návštěvnosti zoologické a botanické zahrady.


3)
Udržitelná mobilita je pouze jedním z aspektů udržitelného města, je však klíčovým determinantem proto, že ovlivňuje kvalitu životního prostředí i urbanismus. Jedním z našich programových záměrů je koncept Smart Cities – jehož je udržitelná mobilita nedílnou součástí (garantem je prof. P. Moos). Koncept UM však nezahrnuje jenom projekty elektromobility, car sharingu, rozvoje veřejné dopravy (důsledně se snažíme vyhýbat termínu „hromadná doprava“!) nebo cyklistiky. Zahrnujeme do něj i posilování prostupnosti města, zvyšování jeho estetické a environmentální kvality tak, aby motivovaly obyvatele k jiným způsobům dopravy, než je ta individuální.