Občanská demokratická strana, plná odpověď


1)

“Nestavím program podle aktuálně populárních témat, ale připravili jsme jej na základě stávajících strategických dokumentů hl. m. Prahy, které jsme doplnili o aktuální poznatky a trendy. Naší strategií není překotně měnit to, co naši předchůdci nastavili. Jde nám zejména o kontinuitu a přirozený rozvoj hl. m. Prahy. S čím ovšem nesouhlasíme je koncept územního plánu a pražských stavebních předpisů, který je svazující a omezuje vlastníky nemovitostí a pozemků. Nejsme zastánci zahušťování zástavby centra ani omezování zelených ploch.
Pro vysvětlení uvádíme naše hlavní rozpory s konceptem územního plánu a pražských stavebních předpisů:
5 PROBLEMATICKÝCH OKRUHŮ V NÁVRHU PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ

1.BUDOUCÍ PRÁVNÍ NEJISTOTA vzhledem k radikální odlišnosti znění Návrhu od dnes platné Vyhlášky. Právní nejistota, jak je všeobecně známo, je stav z podstaty prokorupční, nikoli naopak. Jedná se o nevyzkoušený experiment, není známo, jak bude docházet ke zneužívání dané regulace, zatímco u dnešní Vyhlášky je už toto prozkoumáno prostou dlouholetou aplikací a tedy lépe řešitelné na jejím půdorysu.

návrh řešení: přepracovat text Návrhu do struktury analogické dnešní Vyhlášce s přehledným vyznačením žádoucích změn + urbanistické regulativy (uliční čáry, stavební čáry apod.) vložit do jiného dokumentu např. něco, co dnes existuje a jmenuje se „metodický pokyn“ pro užívání stávajícího územního plánu

2.PODCEŇOVÁNÍ AUTOMOBILIZACE SPOLEČNOSTI a směšování s problémem tranzitní dopravy uvnitř města. § 32 odst.6 výslovně prokorupční – kdo a jak bude rozhodovat o výjimce z počtu 30 parkovacích stání ?

návrh řešení: nezměkčovat pravidla parkování oproti dnešní platné vyhlášce, ale iniciovat legislativní zakotvení možnosti jiné regulace průtoku automobilů ve vybraných částech města (např. mýto apod.)

3.ZÁMĚR ZAHUŠŤOVÁNÍ ZÁSTAVBY ve stabilizovaných částech Prahy znamená z celého širšího centra města vytvořit permanentní staveniště na dalších x desítek let

návrh řešení: zahušťovat ano v Brownfieldech, mrtvých místech u magistrály apod. (tzv. vnitřní periferie města), stabilizovaná území naopak chránit od budoucí plošné stavební zátěže.

4.IGNOROVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV (tzn.i bytových družstev a společenství vlastníků jednotek)v předpokládané budoucí regulaci.

návrh řešení: zpracovat samostatnou analýzu uváděných vzorů (Kodaň, Vídeň, Amsterdam,..) i historických pražských příkladů (Dejvice,…) čistě z pohledu jejich realizace ve vztahu k majetkoprávní struktuře. I na základě této analýzy potom nastavit projednatelnou podobu prostorové regulace ve městě.

5.NAPROSTÁ PROVÁZANOST NÁVRHU S BUDOUCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM, o kterém se dosud nic neví, tzn. schválení = bianko šek libovolné budoucí regulaci města

návrh řešení: částečně viz. výše – nevázat Návrh úzce k budoucímu územnímu plánu, ale naopak ke stávající vyhlášce se srozumitelným vyznačením změn oproti stavu pro budoucí právně předvídatelné rozhodování stavebních úřadů

Pro konstruktivnost některé klady současného přístupu IPR :

Sjednocený web územního rozvoje www.uppraha.cz
Snaha vrátit lidi do města, byť předpisy a územním plánem nerealizovatelná, problém dominantně cenový a majetkoprávní
Snaha eliminovat monofunkční, chaotickou a nesystémovou výstavbu a necitlivou stavební expanzi do volné krajiny za městem, byť způsobené více cenami a strategiemi investorů než regulací územním plánem
Snaha o renesanci výstavby klasických ulic a náměstí
Snaha odstranit přežité rigidní regulace zejména uvnitř privátních objektů, kam státní správa nemá co zasahovat


2)

Rádi bychom nejprve představili program široké členské základně. Nicméně pro Vaši představu zasíláme část našeho programu v oblastech, na které se ptáte:

Doprava

Dopravní podnik není nedotknutelný

V Dopravním podniku pracují tisíce řidičů, údržbářů, dozorčích, mechaniků, či techniků, kteří svou výtečnou prací každodenně umožňují přepravu stovkám tisíc Pražanů za prací či zábavou a za to jim patří naše hluboké uznání. Pokud ale konečně uznáme, že Praha efektivně neřídí největší pražskou firmu, tak můžeme přistoupit k transforamci pražské hromadné dopravy. Dopravní podnik musí přestat být bezednou dírou a molochem, ve které mizejí miliardy z veřejných rozpočtů bez adekvátního užitku pro Pražany. Dopravní podnik by měl v dlouhodobém horizontu obsluhovat veškeré pražské koleje. Uvolněný prostor autobusové dopravy by pak Praha za tržní cenu pronajala soukromníkům, kteří dokáží stejné služby provozovat kvalitněji a levněji. Vemme si příklad z železnice, kdy tlak soukromých přepravců zvýšil kvalitu cestování i u státních Českých drah. Ředitel Dopravního podniku musí mít jasnou politickou podporu od vedení města. Nesmí docházet častým personálním změnám a musí být schopen odolávat tlakům lobbistických skupin parazitujícím na veřejných penězích.

Praha musí dovolit svým lidem zaparkovat

Parkovací zóny jednotlivých městských částí nesmí jít na úkor přirozeného života jejích obyvatel. Osoby s trvalým pobytem v hlavním městě musí mít možnost zaparkovat i mimo svou rezidenční čtvrť. Pozornost je potřeba zaměřit zejména tam, kde prakticky není možné zaparkovat bez nějakého přestupku. V centru to může vyřešit citlivá výstavba podzemních parkovišť. Okrajové části města musí přizpůsobit své parkovací možnosti realitě životů svých obyvatel. Ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi mají Pražané nadprůměrný počet automobilů na 1000 obyvatel. Cílem pravicové politiky není tento fakt silou měnit, ale naopak parkovací politiku města přizpůsobit tomuto faktu.

Praha musí dořešit svou infrastrukturu

Plány pro vnější i vnitřní okruh Prahy existují a všichni si uvědomují nutnost jejich dokončení. Nelze donekonečna chodit kolem horké kaše. Pokud je naším cílem funkční městský okruh, je potřeba ho spojit. Dokončení Pražského i Městského okruhu musí předcházet jakémukoliv omezování dopravy v centru města. Město nemůže trestat řidiče za průjezd centrem, když ve skutečnosti nemají jinou možnost.

Praha musí rozvíjet kolejovou dopravu

Hlavním cílem je zahájit výstavbu Metra D. Nicméně ve variantě, která je o 10 mld. levnější než zamýšlí současné vedení města. Výstavba by začala od stanice Pankrác a v první úseku by se budovala přes Krčskou nemocnici až do zastávky Nové Dvory. Depo Písnice a samotná stanice v Písnici by se stavěla až po propočtech ekonomické návratnosti, abychom nestavěli další nevyužívané stanice metra. Mezi další priority města bude patřit výstavby nových tramvajových tratí z Barrandova do Holyně a Slivence, dále pak prodloužení tramvajové tratě v Bohnicích, výstavbu trasy ze Spořilova přes Opatov do zastávky Háje, a prodloužení trati z Modřan do Libuše. U všechny zmiňovaných tratí bychom rádi zahájili výstavbu do roku 2017. Budeme podporovat efektivnější využití železniční dopravy v rámci Prahy. Železnice musí být více propojena se stávajícím systémem MHD. Prosazujeme průjezdový model vlakových spojů, kdy příměstská železniční doprava nekončí v centrální části Prahy, ale pokračuje po jiných tratích napříč městem

Parkování pro Pražany i mimopražské

Praha rozšíří v příštích letech záchytná parkoviště P+R (Park and Ride) na Zličíně, Opatově, Černém mostě a v Nových Butovicích. Zároveň do roku 2018 vybudujeme záchytné parkoviště na Dlouhé míli. Naopak pro Pražany je zcela nutné vybudovat podzemní parkovací domy na Václavském náměstí, pod Karlovým náměstím či na Arbesově náměstí. Nicméně, nesmím zapomínat ani na problematické parkování v sídlištních lokalitách, proto se Praha musí podílet na výstavbě a spolufinancovat parkovací domy v sídlištních lokalitách jakými jsou Praha 13, na Praze 11 a na Praze 8.

Životní prostředí

Pražská zeleň je tu pro Pražany

Městské parky jsou místo pro aktivní odpočinek Pražanů, ne bezzásahová zóna v národním parku. Ve spolupráci s občany navrhneme:
postupnou rekonstrukci centrálních parků Letná, Stromovka, Riegrovy sady, Karlovo náměstí a Petřín. Standardem musí být dětská hřiště pod dozorem, která se na noc uzavírají, dostatek stánků s občerstvením a sociální zařízení.
Prioritou je budování volných sportovišť pro Pražany, a to od tenisových kurtů až po fotbalová hřiště. Nicméně, nezapomeneme ani na sporty jakými jsou parkour, skateboard či speciálně upravené běžecké tratě.
Nepodporujeme plošné zákazy pití alkoholu v parcích, které jsou namířeny proti bezdomovcům, ale nejvíce obtěžují hlavně studenty a mladé rodiny. Pití vína k rodinnému pikniku, či piva s přáteli na lavičce nikoho neobtěžuje. Zastavování zelených ploch je nepřípustné, stejně jako jejich jiná redukce.

V Praze neteče jen Vltava

Na území Prahy se nachází téměř sto vodních toků a několik desítek vodních ploch. Zasadíme se o důslednou údržbu jejich okolí, kde na vhodných místech mohou vznikat prostory pro odpočinek a sportování občanů, jako například v okolí Rokytky na Praze 9.

Praha musí být čisté město

Svoz komunálního odpadu má být řešen více tržně a méně centrálně. Nesouhlasíme s předraženým nákupem části Pražských služeb od anonymního vlastníka pod vedením primátora Hudečka, kterým se vytvořil další netransparentní moloch, který může od města obdržovat zakázky bez výběrového řízení. Volná soutěž je vždy lepší a Pražské služby by měly být po částech rozprodány důvěryhodným vlastníkům, kteří si následně budou konkurovat, čímž dojde k snížení nákladů pro veřejné finance. Úklid Prahy by měl být rozdělen do logických celků, za jejichž úklid budou zodpovídat dotčené městské části, které mají k občanům logicky blíže než magistrát. Jednotné standardy úklidu musí být samozřejmostí.

Praha musí být racionální město

Současné technologie umožňují značné úspory ve vytápění budov, ať už se jedná o zateplování či využití zbytkového tepla. Úspory nákladů na vytápění se pohybují v desítkách procent ročně a k návratu investice dochází do několika málo let. Budeme prosazovat takováto řešení ve všech budovách města, ve kterých se to vyplatí. Uspořené peníze mohou být alokovány lépe, či přesunuty do rezervních fondů a šetřeny na horší časy. Budeme prosazovat již existující projekt, který předpokládá zpětný sběr tepla ze stanice metra Staroměstská, ze kterého se bude vytápět budova Magistrátu na Mariánském náměstí.

Praha nesmí být reklamní plocha

Nelegální výlep je problém především v centru města, kde zohyzďuje historické stavby a jejich okolí. Zákazy a odstraňování černého výlepu probíhají po mnoho let, ale výsledky jsou rozporuplné, jak se může přesvědčit každý při procházce centrem města. Represi je tedy potřeba doplnit pozitivním faktorem. Vytvoříme manuál pro firmy jak legálně a efektivně inzerovat v ulicích Prahy. Odmítáme ale další rozšiřování reklamních ploch, stejně jako současné snahy TOP 09 o pronájem protihlukových stěn u silnic mediálním agenturám.

Rozvoj města

Podporujeme takový územní plán, aby Praha byla příjemným místem pro Pražany, vhodným místem pro podnikání, přívětivá pro turisty a poskytující dostatek prostoru pro volnočasové aktivity. Při úpravách územního plánu posílíme názor městských částí – ty jsou nejblíže Pražanům.

Město nesmí hyzdit vlastní majetek

Okamžitě začneme s opravou Holešovického výstaviště, jehož areál se musí stát spojenou součástí Stromovky a nabídnout Pražanům místo k odpočinku a stát se centrem kongresové a výstavnické turistiky. Do roku 2018 otevřeme opravenou Šlechtovu restauraci.”

3)

Ano. Nicméně, našim cílem rozhodně nebude regulovat automobilovou dopravu a svádět veškeré problémy na osobní automobil. Praha má unikátní systém dopravy a jen málo měst v Evropě, která mají poměr individuální a veřejné dopravy v poměru 55 ku 45 ve prospěch individuální dopravy. Našim cílem bude nalézt balanc mezi individuální a městskou dopravu tak, abychom neomezovali osobní volbu jednotlivce. Město tu není od toho aby své občany vychovávalo, ale dávalo jim co možná nejširší volbu a svým chování neomezovalo volbu dopravu skrze MHD, automobil, kolo či pěšky.